PMI Greece Chapter

Kαταστατικό

Καταστατικό PMI Greece Chapter

1ο    Άρθρο: ΙΔΡΥΣΗ

1.1)         Ιδρύεται σήμερα δια του παρόντος αστικό, μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό Επιστημονικό Σωματείο, του οποίου η οργάνωση, η λειτουργία, η διοίκηση, η διαχείριση και, γενικότερα, η δραστηριότητα θα διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και της κειμένης νομοθεσίας περί Σωματείων.

1.2)         Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν εκείνων ενδοτικού δικαίου της κειμένης νομοθεσίας.

2ο    Άρθρο: ΕΠΩΝΥΜΙΑ

2.1)         Το Σωματείο φέρει την επωνυμία: “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (Ε.Ι.Δ.Ε.)” (στο εξής «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ»).

2.2)         Για τις μετά της αλλοδαπής συναλλαγές του θα χρησιμοποιείται η ακόλουθη, διατυπωμένη στην αγγλική, επωνυμία: “GREEK PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (GPMI)”. Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ θα χρησιμοποιεί σαν διακριτικό τίτλο το ακρωνύμιο «PMI-GREECE».

3ο    Άρθρο: ΕΔΡΑ

3.1)         Ως έδρα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ορίζεται η πόλη των Αθηνών.

3.2)         Η διάρκεια του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ορίζεται στα 40 χρόνια.

3.3)         Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ενάγεται μόνο στην έδρα του.

4ο    Άρθρο: ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

4.1)         Το έμβλημα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ θα καθορισθεί από το προσωρινό Δ.Σ. εντός έξι (6) το πολύ μηνών από την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού.

4.2)         Η σφραγίδα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ που θα καθορισθεί από το προσωρινό Δ.Σ. εντός έξι (6) το πολύ μηνών από την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού, θα είναι κυκλική και στο μεν κέντρο της θα φέρει το έμβλημα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και το έτος ίδρυσης, στην δε περιφέρεια της θα αναγράφεται η επωνυμία του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

4.3)         Για κάθε αλλαγή του εμβλήματος ή και της σφραγίδας του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ θα εφαρμόζονται οι ίδιες διατάξεις που απαιτούνται για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

5ο    Άρθρο: ΣΚΟΠΟΙ

5.1)         Σκοποί του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ είναι:

5.1.1)         Η προαγωγή και διάδοση των κάτωθι επιστημονικών τομέων της Διοίκησης και Διαχείρισης έργων (Project Management, Program Management & Portfolio Management).

5.1.2)         Η δημιουργία και εφαρμογή κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας των ευρισκομένων στην Ελλάδα επιστημόνων του ανωτέρω τομέα (5.1.1).

5.1.3)         Η επιστημονική αντιπροσώπευση και υποστήριξη των ευρισκομένων στην Ελλάδα επιστημόνων του ανωτέρω τομέα (5.1.1).

5.1.4)         Η υποστήριξη του επαγγέλματος της Διοίκησης και Διαχείρισης έργων σύμφωνα με τα εκάστοτε πρότυπα του «PMI USA»

5.1.5)         Η μελέτη και έρευνα του ευρύτερου γνωστικού τομέα της Διοίκησης Έργων.

5.1.6)         Η προώθηση του τομέα της Διοίκησης και Διαχείρισης έργων εντός ή και εκτός Ελλάδας.

5.1.7)         Η συνεργασία με παρεμφερείς οργανώσεις, συλλόγους, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή εταιρίες με συναφή σκοπό στην Ελλάδα ή διεθνώς, για την ανάπτυξη της Διοίκησης και Διαχείρισης έργων.

5.1.8)         Η προώθηση της επιμόρφωσης με την οργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων, δημοσιεύσεων, σεμιναρίων καθώς και η επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων.

5.1.9)         Η μεταφορά στη Δημόσια Διοίκηση, στα Πανεπιστήμια, στις εταιρίες, στους οργανισμούς, στους ιδιώτες και στους επαγγελματίες τη σημασία της καθιέρωσης του Διοίκησης Έργων και Προγραμμάτων (Project and Program Management) ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική οργάνωση, σχεδίαση, υλοποίηση και παρακολούθηση των έργων ώστε τα έργα να παραδίδονται:

5.1.9.1)         Στο προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα (on-time)

5.1.9.2)         Στο προϋπολογισθέν κόστος (on-budget)

5.1.9.3)         Στα συμφωνηθέντα χαρακτηριστικά (on-specs)

5.1.10)      Η προώθηση της ελεύθερης ανταλλαγής μεταξύ των μελών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, των τεχνικών, μεθόδων και προσεγγίσεων για θέματα Διοίκησης Έργων για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τους τομείς της «Διοίκησης/Διαχείρισης Έργων».

6ο    Άρθρο: ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ

6.1)         Για την επίτευξη των σκοπών το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο και να αναπτύσσει την αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών του οικονομική δράση. Ενδεικτικά μπορεί:

6.1.1)         Να διοργανώνει επιστημονικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις, συμμετέχει σε επιστημονικά, ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες και ενημερωτικές πληροφορίες, συμμετέχει σε διεθνείς διακρατικές συνδιασκέψεις και σε συνέδρια ή συναντήσεις επιστημονικού, τεχνικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Γενικά να διοργανώνει συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις, ομιλίες, συνέδρια, ημερίδες, συνάξεις, εκδρομές, θεατρικές παραστάσεις και κάθε είδους κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς επίσης να εκδίδει κυκλοφορεί και διαθέτει ενημερωτικό υλικό συναφές με τους σκοπούς του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

6.1.2)         Να αποκτά με αντάλλαγμα την κυριότητα, νομή, κατοχή ή τη χρήση κινητών και ακινήτων πραγμάτων, συνάπτει δάνεια, αποδέχεται δωρεές, χορηγίες, επιδοτήσεις, κληρονομιές και κληροδοσίες, αλλά τις τελευταίες πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής. Γενικά να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ( π.χ. δωρεές και αγοραπωλησίες κινητών και ακινήτων, συμβάσεις έργου, συμβάσεις χρησιδανείων και παρακαταθήκης, μισθώσεις πάσης φύσεως κινητών και ακινήτων, ανταλλαγές κ.λ.π).

6.1.3)         Να αξιοποιεί οικονομικά την περιουσία του, επενδύει τα χρηματικά αποθέματά του, ανταλλάσσει ή εκμισθώνει περιουσιακά στοιχεία του.

6.1.4)         Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρία, Ινστιτούτο ή πάσης φύσεως φορέα, ημεδαπό ή αλλοδαπό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

6.1.5)         Να προσλαμβάνει, για την υλοποίηση των σκοπών του, προσωπικό, με συμβάσεις οιασδήποτε μορφής (σύμβαση δωρεάς, σύμβαση εργασίας, σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή μίσθωση έργου ή μίσθωση προσωπικού κ.λ.π), να αναθέτει μελέτες ή έργα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λ.π.

6.1.6)         Να καθορίζει το ύψος της συνδρομής και των άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων των μελών του.

6.1.7)         Να αιτείται, υλοποιεί και συμμετέχει σε πάσης φύσεως προγράμματα και χρηματοδοτήσεις των Δήμων, των Νομαρχιών, των Περιφερειών, του Ελληνικού Κράτους γενικότερα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών οργανισμών από τα οποία θα αντλεί οικονομικούς πόρους ή πάσης φύσεως εξοπλισμό για την πραγμάτωση των σκοπών του.

6.1.8)         Να συνιστά επιστημονικά συμβούλια και επιτροπές μελέτης των προβλημάτων που ανάγονται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Ο τρόπος λειτουργίας τους θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

6.2)         Όλες οι ενέργειες του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και των επιτροπών του θα εξυπηρετούν τους σκοπούς του όπως αυτοί αναφέρονται στο 5ο άρθρο και δεν θα έχουν πολιτικό, θρησκευτικό, συνδικαλιστικό και εν γένει άλλο σκοπό εκτός των σκοπών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

6.3)         Τέλος, προβαίνει και σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη και ενδεδειγμένη, πλην μη ρητά αναφερόμενη στο παρόν ενέργεια, που κρίνει αναγκαία και απαραίτητη για την προάσπιση των δικαιωμάτων των Μελών του και για την εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού του.

7ο    Άρθρο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

7.1)         Επίσης, το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, για την αποτελεσματικότερη επιδίωξη του σκοπού του δύναται να συμμετέχει, υπό οποιοδήποτε σχήμα, σε οποιαδήποτε ημεδαπή, αλλοδαπή ή διεθνή τυπική ή άτυπη οργάνωση (σωματείο, κίνηση κτλ), που αναπτύσσουν την ίδια ή παρεμφερή με αυτό δραστηριότητα.

7.2)         Μόνος περιορισμός στις εν λόγω συμμετοχές είναι η διατήρηση της νομικής, διοικητικής, διαχειριστικής και οικονομικής αυτοτέλειας και αυτονομίας του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

7.3)         Ρητά απαγορεύεται η υπό οποιοδήποτε σχήμα, άμεση ή έμμεση, τυπική ή άτυπη εξάρτησή του από ένωση ή οργάνωση πολιτικού, θρησκευτικού, συνδικαλιστικού ή άλλου συναφούς χαρακτήρα φορέα, καθώς επίσης και η ανάμειξή του σε οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός και πέρα των ορίων, που ρητά και ειδικά καθορίζονται από το παρόν Καταστατικό.

7.4)         Σε περίπτωση αμφιβολίας ή διαφωνίας για θέμα που σχετίζεται με την ανεξαρτησία του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, αποφαίνεται οριστικά και αμετάκλητα επί του θέματος η Γ.Σ. των μελών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ , που αποφασίζει με την ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 17.2) Ειδική πλειοψηφία, σελίδα 10 για την τροποποίηση του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’:
Σύνθεση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
Μελή-Δικαιώματα–Υποχρεώσεις–Πειθαρχικές Κυρώσεις

8ο    Άρθρο: ΜΕΛΗ

8.1)         Μέλη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ δύναται να είναι άτομα που ενδιαφέρονται να στηρίξουν και να προάγουν εθελοντικά τους σκοπούς του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Η διαδικασία εγγραφής μέλους είναι ανοιχτή όλα τα ενήλικα άτομα ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, φύλου, οικογενειακής κατάστασης, θρησκείας, φυσικής ή πνευματικής ικανότητας.

8.2)         Τα μέλη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ διακρίνονται σε: 1) τακτικά και 2) επίτιμα

8.2.1)         Τακτικά μέλη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ είναι τα ιδρυτικά μέλη του και όσοι εγγραφούν μεταγενέστερα στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ δεν έχει το δικαίωμα απευθείας εγγραφής τακτικών μελών. Για να εγγραφεί κάποιος ως τακτικό μέλος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στον οργανισμό «PMI USA» και να δηλώσει στην αίτηση εγγραφής του ότι επιθυμεί να ενταχθεί στο παράρτημα Ελλάδος. Εφόσον τηρηθεί αυτή η διαδικασία, αυτόματα αυτό το μέλος του «PMI USA» θεωρείται ως τακτικό μέλος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

8.2.2)         Επίτιμα μέλη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ανακηρύσσονται από την τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ με πρόταση του Δ.Σ. πρόσωπα αναγνωρισμένου ήθους και κύρους, τα οποία προσφέρουν στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ εξαιρετικές υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του και αξίζουν την τιμητική αυτή διάκριση. Οι αποφάσεις ανακήρυξης επίτιμων μελών λαμβάνονται από την Γ.Σ. με την ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 17.2) Ειδική πλειοψηφία, σελ. 10.

8.3)         Τα τακτικά μέλη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ που παύουν να είναι μέλη του οργανισμού «PMI USA» ή δεν επιθυμούν να είναι μέλη στο παράρτημα Ελλάδος του «PMI USA», αυτομάτως χάνουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

8.4)         Τα επίτιμα μέλη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη μόνον εφόσον εγγραφούν στον «PMI USA» και ταυτόχρονα δηλώσουν στην αίτηση εγγραφής τους ότι επιθυμούν να ενταχθούν και στο παράρτημα Ελλάδος.

9ο    Άρθρο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

9.1)         Τα τακτικά μέλη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις ενέργειες ή παραλείψεις του Δ.Σ., να εισηγούνται μέτρα και τρόπους για την επιτυχία των επιδιώξεων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Παράλληλα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

9.2)         Τα τακτικά μέλη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ οφείλουν να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον οργανισμό «PMI USA». Αυτά είναι και τα μόνα μέλη που θεωρούνται ως ταμειακώς εντάξει και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

9.3)         Τα επίτιμα μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και να καταθέτουν τις γνώμες τους αλλά στερούνται του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

9.4)         Όλα τα μέλη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, τακτικά και επίτιμα, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τις αποφάσεις της Γ.Σ., τις αποφάσεις του Δ.Σ. και τις αποφάσεις των επιτροπών, τη νομοθεσία και τις αρχές που διέπουν την επιστήμη της Διοίκησης/Διαχείρισης έργων καθώς και τους σχετιζόμενους με αυτόν επιστημονικούς χώρους.

9.5)         Η ιδιότητα του μέλους του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ δεν μεταβιβάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, δεν εκχωρείται και δεν κληρονομείται.

9.6)         Τα μέλη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, τακτικά και επίτιμα, δεν λαμβάνουν καμία αμοιβή από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ.

9.7)         Τα μέλη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. αυτού.

9.8)         Μέλος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ που παραιτηθεί ή αποβληθεί για δικαιολογημένο λόγο, χάνει την ιδιότητα του μέλους του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

9.9)         Με την λήξη της ιδιότητας μέλους στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, το μέλος εκπίπτει από κάθε δικαιώματος ως μέλος.

10ο  Άρθρο: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

10.1)       Κάθε μέλος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις οι οποίες μπορεί να είναι:

10.1.1)      απλή επίπληξη

10.1.2)      αποβολή από τη διοίκηση ή άλλο αξίωμα σε συλλογικό όργανο του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

10.1.3)      αποβολή από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ.

10.2)       Οι πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλονται σε μέλη τα οποία:

10.2.1)      παρέβησαν τον κώδικα επαγγελματικής και επιστημονικής δεοντολογίας που καθορίστηκε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ.

10.2.2)      έβλαψαν με ενέργειές τους το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ στην επιδίωξη των σκοπών του.

10.2.3)      εκμεταλλεύθηκαν την ιδιότητα του μέλους του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ για παράνομες επιδιώξεις.

10.2.4)      επέδειξαν αντισυναδελφική δραστηριότητα.

10.2.5)      έθιξαν το κύρος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ με τις ενέργειές τους.

10.2.6)      καταδικάστηκαν από τα ποινικά δικαστήρια για σοβαρή αιτία.

10.3)       Την πειθαρχική διαδικασία σε κάθε υπόθεση, ανάκριση, συζήτηση και επιβολή ποινής, ασκεί το Δ.Σ., είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά προηγουμένη έγγραφη επώνυμη και ειδικά στοιχειοθετημένη καταγγελία, που του απευθύνουν είτε αλλά όργανα ή μέλη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ είτε αλλά τρίτα φυσικά η νομικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων και των δημοσίων αρχών. Στην συνέχεια το Δ.Σ. οφείλει:

10.3.1)      να φροντίζει για τη διερεύνηση του περιεχομένου των καταγγελιών

10.3.2)      με ποινή απόλυτης ακυρότητας της απόφασής του, να ενημερώνει γραπτώς και επί αποδείξει τον καταγγελλόμενο και να τον καλέσει σε απολογία τάσσοντας του εύλογη προθεσμία

10.4)       Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται κατά την ελεύθερη κρίση του Δ.Σ., υπό τον περιορισμό ότι επιβάλλεται πάντα η ποινή της αποβολής από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ για σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις του καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισμού, για αντίθεση προς το σκοπό ή τα συμφέροντα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και για ανάρμοστη ή αντίθετη προς την ιδιότητα του μέλους συμπεριφορά.

10.5)       Οι περί επιβολής πειθαρχικών ποινών αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

10.6)       Ενάντια στην περί διαγραφής απόφαση, το διαγραφέν μέλος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ δύναται να ασκήσει την κατά το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα προσφυγή. Ενάντια σε επιβολή άλλης πειθαρχικής ποινής, το μέλος δύναται να ασκήσει προσφυγή στην επόμενη Γ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ποινής.

10.7)       Ο καταγγελλόμενος έχει το δικαίωμα να υπερασπίσει τον εαυτό του στη συνεδρίαση της Γ.Σ. είτε προσωπικά είτε με εξουσιοδοτημένο εγγράφως αντιπρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’:
Όργανα –Λειτουργία – Διοίκηση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Γ1) Γενικά

11ο  Άρθρο: ΟΡΓΑΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

11.1)       Τα όργανα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ διακρίνονται σε κύρια και επικουρικά.

11.2)       Τα κύρια όργανα είναι:

11.2.1)      η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

11.2.2)      το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και

11.2.3)      η 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

11.3)       Τα επικουρικά όργανα είναι ολιγομελή, προσωρινά ή μόνιμα, και έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ιδρύονται με ειδικές αποφάσεις είτε της Γ.Σ. είτε του Δ.Σ. που λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων τακτικών μελών τους και έχουν σκοπό να καλύπτουν συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Δύο βασικά επικουρικά όργανα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ είναι:

11.3.1)      η 2μελής Επιτροπή του Προεδρείου της εκάστοτε Γενικής Συνέλευσης.

11.3.2)      η 3μελής Εφορευτική Επιτροπή

12ο  Άρθρο: ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ

12.1)       Η ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται από την Γ.Σ. με αρχαιρεσίες. Οι εν λόγω αρχαιρεσίες διεξάγονται κάθε χρόνο υπό την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.

12.2)       Η 2μελής Επιτροπή του Προεδρείου της Γ.Σ. εκλέγεται από την Γ.Σ. δια ανατάσεως της χειρός ή δια ονομαστικής ψηφοφορίας.

12.2.1)      Μετά την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ., η Συνέλευση εκλέγει αμέσως με ονομαστική κλήση ένα από τα παριστάμενα τακτικά μέλη σαν Πρόεδρό της.

12.2.2)      Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Γ.Σ., αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντα του και προσλαμβάνει έναν Γραμματέα από τα λοιπά παριστάμενα τακτικά μέλη.

12.2.3)      Η ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής του Προεδρείου της Γ.Σ. είναι ασυμβίβαστη με:

12.2.3.1)      την ιδιότητα του υποψήφιου μέλους Δ.Σ. ή

12.2.3.2)      την ιδιότητα υποψηφίου μέλους Εξελεγκτικής Επιτροπής ή

12.2.3.3)      μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής

12.3)       Η 3μελής Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γ.Σ. δια ανατάσεως της χειρός ή δια ονομαστικής ψηφοφορίας.

12.3.1)      Η ιδιότητα του μέλους της εφορευτικής επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με:

12.3.1.1)      την ιδιότητα του υποψήφιου μέλους Δ.Σ. ή

12.3.1.2)      την ιδιότητα υποψηφίου μέλους Εξελεγκτικής Επιτροπής ή

12.3.1.3)      την ιδιότητα μέλους της Επιτροπής του Προεδρείου της Γ.Σ.

13ο  Άρθρο: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ – ΑΜΟΙΒΕΣ

13.1)       Η Γ.Σ. ή το Δ.Σ. δικαιούνται να αναθέτουν σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα την εντολή εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου, εργασίας ή αποστολής σε μόνιμη ή προσωρινή βάση με ή χωρίς αμοιβή του εντολοδόχου.

13.2)       Το είδος, το ύψος, η διάρκεια και ο τρόπος καταβολής των εν λόγω αμοιβών, καθορίζονται εκάστοτε με την απόφαση ανάθεσης της εντολής.

13.3)       Για το Διοικητικό προσωπικό και τους ομιλητές σε συνέδρια, ημερίδες κλπ. που διοργανώνει το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, μπορεί να προβλεφθεί αμοιβή με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.

Γ2) Γενική Συνέλευση μελών (Γ.Σ.)

14ο  Άρθρο: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

14.1)       Η Γ.Σ. των μελών, συγκροτείται από το σύνολο των τακτικών και επίτιμων μελών, αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, επιλαμβάνεται και αποφασίζει για κάθε θέμα και ζήτημα που ενδιαφέρει το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ.

14.2)       Οι συνεδριάσεις της Γ.Σ. είναι ανοικτές μόνο στα μέλη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Σε τρίτους απαγορεύεται η είσοδος εκτός και εάν δοθεί ειδική άδεια παράστασής τους με απόφαση του Προεδρείου της Γ.Σ.

14.3)       Οι αποφάσεις της Γ.Σ. που λαμβάνονται νόμιμα, είναι υποχρεωτικές και ισχύουν οπωσδήποτε για όλα τα μέλη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, ακόμη και για εκείνα που είναι απόντα ή διαφωνούν.

14.4)       Τόσο τα τακτικά μέλη, όσο και τα επίτιμα μέλη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ με έγγραφη εξουσιοδότηση φέρουσα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα.

14.5)       Κάθε μέλος, τακτικό ή επίτιμο, μπορεί να αντιπροσωπεύει το πολύ ένα άλλο μέλος της ίδιας κατηγορίας με σχετική εξουσιοδότηση.

14.6)       Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

15ο  Άρθρο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

15.1)       Οι Γενικές συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

15.2)       Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των μελών συνέρχονται κάθε χρόνο το 1ο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου. Η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. κατά την ετήσια τακτική σύνοδο περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα θέματα:

15.2.1)      ενημέρωση των μελών για την πορεία των έργων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ για την επίτευξη των σκοπών του.

15.2.2)      έγκριση απολογισμού και εκθέσεως πεπραγμένων και αποφάσεων του Δ.Σ.

15.2.3)      έγκριση του ισολογισμού του προηγούμενου οικονομικού χρόνου.

15.2.4)      απαλλαγή του Δ.Σ. από της ευθύνη των πεπραγμένων και αποφάσεών του απέναντι στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ.

15.2.5)      έγκριση προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού χρόνου.

15.2.6)      διενέργεια εκλογών για την εκλογή μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής εφόσον λήγει η θητεία τους ή υπάρχουν κενές θέσεις προς πλήρωση.

15.3)       Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα πρέπει να συγκληθούν εντός 30 ημερών για κάποιον από τους κάτωθι λόγους:

15.3.1)      Απόφαση του Δ.Σ. για οποιοδήποτε σημαντικό θέμα.

15.3.2)      Αιτιολογημένη έγγραφη αίτηση του 20% των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών.

15.3.3)      Απόφαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής με μοναδικό λόγο την ανάκληση του Δ.Σ., αν η Εξελεγκτική Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφασή της κρίνει ότι το Δ.Σ. υπέπεσε σε σοβαρό παράπτωμα ή ξεφεύγει από τα καθήκοντά του, ή παραβαίνει το νόμο ή το καταστατικό και κινδυνεύουν τα συμφέροντα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

15.4)       Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, συνέρχονται μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. στην οποία ορίζεται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της Γ.Σ. ως και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, που θα συζητηθούν. Επίσης στην πρόσκληση πρέπει να γίνεται μνεία ότι αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, η Γ.Σ. θα συγκληθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο, με τα αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως.

15.5)       Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γ.Σ. υπογράφονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, ανακοινώνονται στην ηλεκτρονική σελίδα (web site) του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και αποστέλλονται προσωπικά προς όλα τα μέλη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (ταχυδρομικά ή με fax ή με e-mail) στις ταχυδρομικές ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί από τα μέλη.

15.6)       Επίσης οι προσκλήσεις για σύγκληση Γ.Σ. δημοσιεύονται σε μία τουλάχιστον ημερησία εφημερίδα της Αθήνας 20 ημέρες προ της ημερομηνίας συνόδου. Στις δημοσίευση αναγράφεται:

15.6.1)      το είδος της Γ.Σ.

15.6.2)      ο τόπος και ο χρόνος πραγματοποίησης της Γ.Σ.

15.6.3)      τα προς συζήτηση και απόφαση θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και

15.6.4)      η απαιτούμενη απαρτία για την λήψη αποφάσεων.

15.7)       Στην ημερήσια διάταξη είναι δυνατόν να προστεθούν θέματα και κατά την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. Την σχετική πρόταση πρέπει να υποβάλουν τουλάχιστον τρία (3) τακτικά μέλη και να γίνει αποδεκτή από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των παρισταμένων ή και εκπροσωπούμενων τακτικών μελών (20%).

15.8)       Η παράληψη δημοσίευσης της πρόσκλησης σύγκλησης της Γ.Σ. στην εφημερίδα, δεν επιφέρει σε καμία περίπτωση ακυρότητα της σύγκλησης της Γ.Σ.

16ο  Άρθρο: ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

16.1)       Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν τα δύο πέμτα συν ένα (2/5 + 1) τουλάχιστον από τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη.

16.2)       Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου την αμέσως επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση με τα αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως, οπότε η Γ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, ανεξαρτήτως των παρόντων μελών.

16.3)       Τροποποίηση Καταστατικού του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ:

16.3.1)      Οι Καταστατικές Γενικές Συνελεύσεις που σκοπεύουν στην τροποποίηση ή προσθήκη διατάξεων του καταστατικού του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) από τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέα Γ.Σ. μετά πάροδο τουλάχιστον τριών μηνών για την οποία ισχύει η ίδια απαρτία.

16.4)       Διάλυση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ:

16.4.1)      Οι Γενικές Συνελεύσεις που σκοπεύουν στην διάλυση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) από τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη . Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέα Γ.Σ. μετά πάροδο τουλάχιστον δύο μηνών για την οποία ισχύει η ίδια απαρτία.

17ο  Άρθρο: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17.1)       Απλή πλειοψηφία

17.1.1)      Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία με την σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων τακτικών μελών.

17.2)       Ειδική πλειοψηφία

17.2.1)      Οι αποφάσεις που αφορούν την τροποποίηση ή συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, ή τη διάλυση του Ινστιτούτου, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία με την σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων τακτικών μελών.

17.2.2)      Οι αποφάσεις που αφορούν την ανάδειξη επίτιμων μελών, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία με την σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων τακτικών μελών.

17.3)       Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, είτε με ανάταση του χεριού ή ανάλογα με την περίπτωση κατά την κρίση του Προέδρου της Γ.Σ.

17.4)       Κατ’ εξαίρεση λαμβάνονται αποφάσεις με μυστική ψηφοφορία (ψηφοδέλτια που εσωκλείονται σε κενούς και αδιαφανείς φακέλους) για τα κάτωθι θέματα:

17.4.1)      εκλογή μελών Δ.Σ.

17.4.2)      εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής

17.4.3)      εκλογή ή παύση μελών

17.4.4)      όταν τίθεται θέμα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ.

17.4.5)      για προσωπικά εν γένει ζητήματα.

17.5)       Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν λαμβάνεται απόφαση, αλλά η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για 2η φορά. Σε περίπτωση ισοψηφίας και στην 2η ψηφοφορία δεν λαμβάνεται απόφαση, αλλά η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για 3η φορά. Εφόσον το αποτέλεσμα είναι το ίδιο και στην 3η ψηφοφορία, τότε η λήψη απόφασης αναβάλλεται για την επόμενη (τακτική ή έκτακτη) σύνοδο της Γ.Σ.

17.6)       Απόφαση της Γ.Σ. που πάρθηκε κατά παράβαση των όσων ορίζονται στο παρόν Καταστατικό είναι άκυρη.

18ο  Άρθρο: ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ.

18.1)       Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά της Γ.Σ. και κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της. Στη συνέχεια η Γ.Σ. υπό την προεδρεία του προέδρου του Δ.Σ. εκλέγει την 2μελή Επιτροπή του Προεδρείου της Γ.Σ. ως ορίζεται στο άρθρο (12.2).

18.2)       Για τα πάσης φύσεως διαδικαστικά θέματα της Γ.Σ. αποφασίζει το Προεδρείο της συνέλευσης και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

18.3)       Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γ.Σ. καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και τον Γραμματέα. Ύστερα από αίτηση τακτικού μέλους, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. οφείλει να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του αιτούντος.

18.4)       Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή οπουδήποτε αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

18.5)       Στις Γενικές Συνελεύσεις για αρχαιρεσίες δεν μπορούν να εκλεγούν στο προεδρείο της Γ.Σ. μέλη που θα είναι υποψήφιοι για τα όργανα διοικήσεως του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

19ο  Άρθρο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

19.1)       Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ.

19.2)       Στην ετήσια τακτική Γ.Σ. λογοδοτεί το Δ.Σ., δια του προέδρου του, για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, κατατίθενται ο απολογισμός της οικονομικής διαχειρίσεως από τον Ταμία και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τον πρόεδρό της, προκειμένου ν’ αποφασίσει η Γ.Σ. για την έγκριση ή μη της διαχειρίσεως και απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. Υποβάλλεται επίσης για έγκριση ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της νέας χρήσεως

19.3)       Μόνο η Γ.Σ. είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής:

19.3.1)      Τις τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του καταστατικού μετά από πρόταση του Δ.Σ. για τις προτεινόμενες αλλαγές

19.3.2)      Την εκλογή των μελών του Δ.Σ., των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των υπολοίπων επιτροπών

19.3.3)      Την καθοδήγηση, εποπτεία και έλεγχο της δράσης όλων των οργάνων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ την έγκριση του απολογισμού και προϋπολογισμού της νέας χρήσεως του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.

19.3.4)      Την έγκριση των σχεδίων και προγραμμάτων δράσης, του Προϋπολογισμού, του Ισολογισμού και του Απολογισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Έκθεσης Πεπραγμένων του Δ.Σ. και της Έκθεσης της Ε.Ε.

19.3.5)      Την μεταβολή των σκοπών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

19.3.6)      Την λύση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και τη διάθεση της περιουσίας της σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό

19.3.7)      Για κάθε θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ή που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

19.3.8)      Η Γ. Σ. είναι αποκλειστικά αρμόδια να συζητεί και να αποφασίζει όχι μόνον επί παντός θέματος το οποίο της έχει ρητά ανατεθεί από το παρόν Καταστατικό αλλά και επί οποιουδήποτε άλλου ζητήματος, που είτε της θέτει το Δ.Σ. είτε απασχολεί τα μέλη της.

Γ3) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

20ο  Άρθρο: ΜΕΛΗ Δ.Σ.

20.1)       Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ διοικείται από Δ.Σ. που αποτελείται από εννιά (9) μέλη. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι :

20.1.1)      Πρόεδρος (President)

20.1.2)      1ος Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος Ομάδων Ειδικών Ενδιαφερόντων (VP SIG)

20.1.3)      2ος Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος Επικοινωνίας/Προώθησης (VP Communication & Marketing)

20.1.4)      3ος Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (VP Education & Training)

20.1.5)      4ος Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος Εκδηλώσεων & Ειδικών Έργων (VP Events & Special Projects)

20.1.6)      5ος Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος Επαγγελματικής Ανάπτυξης (VP Professional Development)

20.1.7)      6ος Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος υπηρεσιών για τα μέλη (VP Membership & Recruitment)

20.1.8)      Γενικός Γραμματέας (Secretary General)

20.1.9)      Ταμίας (Treasurer/VP Finance)

20.2)       Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν καταστατικό περί των Γενικών Συνελεύσεων και αρχαιρεσιών.

20.3)       Η ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. στα ανωτέρω αξιώματα πραγματοποιείται από το ίδιο το Δ.Σ. όταν συγκροτηθεί σε σώμα κατά την πρώτη του συνεδρίαση μετά την εκλογή των μελών του Δ.Σ. από την Γ.Σ.

20.4)       Ο σύμβουλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους στην περίπτωση των πρώτων εκλογών ή ο Πρόεδρος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ., καλεί τα μέλη του Δ.Σ. στην 1η συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Δ.Σ.

20.5)       Σε αυτή την πρώτη συνεδρίασή του, μετά την εκλογή των μελών του Δ.Σ. από τη Γ.Σ., το Δ.Σ. συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία όλα ή μέρος των αξιωμάτων του Δ.Σ. όπως αυτά αναφέρονται στο 20ο Άρθρο: ΜΕΛΗ Δ.Σ., 12η σελίδα.

20.6)       Στην περίπτωση που σε κάποια εκλογή αξιώματος του Δ.Σ. δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία (τουλάχιστον το 50% των ψήφων), τότε επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο μελών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

21ο  Άρθρο: ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

21.1)       Η θητεία όλων των μελών του Δ.Σ. είναι διετής και αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής των μελών του Δ.Σ.

21.2)       Ειδικά για τις πρώτες εκλογές του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ,  πέντε (5) μέλη εκλέγονται για θητεία δύο (2) ετών και τέσσερα (4) μέλη εκλέγονται για θητεία ενός (1) έτους.

21.3)       Κανένα μέλος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στο Δ.Σ. του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ για περισσότερο από έξι (6) συνεχόμενα έτη.

21.4)       Τα αποχωρούνται μέλη του παλαιού Δ.Σ. των οποίων έχει λήξει η θητεία τους οφείλουν να παραδώσουν τα καθήκοντά τους στα νέα μέλη του Δ.Σ. εντός επτά (7) ημερών από τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα.

21.5)       Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπτώσεως, καταργήσεως, ανικανότητας ή αδυναμίας ασκήσεως των καθηκόντων του λόγω προβλημάτων υγείας κ.λ.π. κάποιου ή όλων των τακτικών μελών, η κενή ή οι κενές θέσεις του, συμπληρώνονται, για το υπόλοιπο της θητείας από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της ανακήρυξής των κατά τις αρχαιρεσίες, μέχρις εξαντλήσεως του καταλόγου. Στην περίπτωση που δύο μέλη έχουν ισοψηφήσει, γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών των δύο μελών.

21.5.1)      Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν, αλλά δεν δέχονται και εφ΄ όσον ο αριθμός των τακτικών μελών του Δ.Σ. δεν συγκροτεί απαρτία σύμφωνα με το 23ο Άρθρο: ΑΠΑΡΤΙΑ Δ.Σ. και ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ του Δ.Σ., συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ., για την εκλογή νέου Δ.Σ.

21.6)       Το μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Δ.Σ. σε άλλο Σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή με τηλεγράφημα, που θα απευθύνεται προς το Δ.Σ. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

21.7)       Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία μέλους του Δ.Σ. από τρεις (3) συνεχόμενες Συνεδριάσεις, τακτικές ή έκτακτες του Δ.Σ. ή συνολικά πέντε για κάθε ημερολογιακό έτος, ισοδυναμεί με παραίτηση, που έγινε από τότε που το Δ.Σ. αποφασίσει σχετικά με αυτήν να γίνει η σχετική αναφορά στα πρακτικά του.

21.8)       Στο Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν:

21.8.1)      Πάνω από ένα άτομο προερχόμενο από το ίδιο νομικό πρόσωπο

21.8.2)      Πάνω από δύο (2) άτομα προερχόμενα από συσχετιζόμενα νομικά πρόσωπα. Σαν «συσχετιζόμενο νομικό πρόσωπο» εννοούνται τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 50% συν μία μετοχή.

21.8.3)      Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που αφορά την εκλογή των μελών του Δ.Σ., η σύνθεση αυτού δεν πληροί τους όρους που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, τις σχετικές θέσεις καταλαμβάνουν κατά σειρά επιτυχίας όσοι από τους επιλαχόντες πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

22ο  Άρθρο: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

22.1)       Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.:

22.1.1)      Είτε στην έδρα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

22.1.2)      Είτε εκτός της έδρας του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ εφόσον κανένα από τα μέλη του δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης αυτής και στη λήψη αποφάσεων.

22.2)       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί το Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση όποτε το θεωρήσει σκόπιμο ή έχει ζητηθεί η σύγκληση από τρία (3) μέλη του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. εντός επτά (7) ημερών. Με την πρόσκληση υποχρεούται να καθορίζει την ημερομηνία, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν.

22.3)       Η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. για την επερχόμενη συνεδρίαση, τακτική ή έκτακτη,  αποστέλλεται με τον προσφορότερο τρόπο (ταχυδρομικά με δημόσιο ή ιδιωτικό ταχυδρομείο, fax, e-mail κλπ.) ως κάτωθι:

22.3.1)      72 ώρες πριν από την σύγκληση για τις τακτικές συνεδριάσεις

22.3.2)      48 ώρες πριν από την σύγκληση για τις έκτακτες συνεδριάσεις

22.3.3)      24 ώρες πριν από την σύγκληση σε κατεπείγουσες περιπτώσεις με τηλεφωνική πρόσκληση.

22.4)       Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές μονό για τα μέλη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, ενώ στους τρίτους είναι δυνατόν να επιτραπεί η είσοδος, κατόπιν ειδικής άδειας του Δ.Σ.

22.5)       Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου, όταν όμως αντιπροσωπεύει κάποιον απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους. Δεν μπορεί όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

22.5.1)      Η αντιπροσώπευση στο Δ.Σ. δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Δ.Σ.

22.6)       Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. διευθύνει ο Πρόεδρος και όταν απουσιάζει αυτός ο 1ος αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας όλων των ανωτέρω, την συνεδρίαση διευθύνει ο 2ος αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας όλων των ανωτέρω, την συνεδρίαση διευθύνει ο 3ος αντιπρόεδρος κ.ο.κ.

23ο  Άρθρο: ΑΠΑΡΤΙΑ Δ.Σ. και ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ του Δ.Σ.

23.1)       Το Δ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ήτοι πέντε (5) μέλη.

23.2)       Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία με χρήση ψηφοδελτίων που εσωκλείονται σε κενούς και αδιαφανείς φακέλους.

23.3)       Απόφαση επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως μπορεί να ληφθεί από το Δ.Σ. εάν όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι παρόντα και συμφωνούν να λάβουν αποφάσεις εκτός ημερησίας διατάξεως.

23.4)       Επίσης, απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνεδρίαση, αν όλα τα μέλη δηλώνουν γραπτά τη συναίνεση τους σε κάποια πρόταση.

23.5)       Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών (τουλάχιστον το 50% των ψήφων). Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων Σύμβουλος του Δ.Σ. θεωρείται ότι έχουν δύο (2) ψήφους.

23.6)       Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες στη συγκεκριμένη συνεδρίαση συμβούλους.

23.7)       Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς την ληφθείσα απόφαση. Πάντως η μη υπογραφή των πρακτικών από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που ελήφθη, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεώς του να το υπογράψει.

23.8)       Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ., όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

23.9)       Οι αποφάσεις του Δ.Σ. οι οποίες λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού ή του Νόμου είναι άκυρες και ανίσχυρες.

24ο   Άρθρο: ΕΥΘΥΝΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

24.1)       Το Δ.Σ. εκπροσωπεί το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως, των φυσικών και των νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

24.2)       Το Δ.Σ. ενεργεί Συλλογικά και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη, που αφορά την διοίκηση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, την διαχείριση της περιουσίας του και γενικά την επιδίωξη των σκοπών του, χωρίς περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που από το Νόμο ή το καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. Το Δ.Σ. είναι, επίσης, το εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων και εντολών της Γ.Σ. και, ακόμα, διαφυλάττει την καλή εικόνα και το καλό όνομα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

24.3)       Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση μέρους ή του όλου των εξουσιών του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, στις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή υπαλλήλους του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ εν γένει ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις. Τα πρόσωπα αυτά είναι ελεύθερα ανακλητά, οποτεδήποτε από το ίδιο το Δ.Σ. και τη Γ.Σ.

24.4)       Το Δ.Σ. δύναται να αναθέσει σε τρίτους την επ’ αμοιβή πραγματοποίηση μελετών, ερευνών και εργασιών. Επίσης με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να προσλαμβάνεται, με σύμβαση εργασίας ή μίσθωση έργου, το κατάλληλο προσωπικό ώστε να δημιουργηθεί μια υπηρεσία από ειδικούς εμπειρογνώμονες και λοιπό τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό ή προσωπικό στήριξης, που να συντελέσει στην καλύτερη επίτευξη των σκοπών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

24.5)       Τα μέλη του Δ.Σ. του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ για την άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του Δ.Σ. δεν λαμβάνουν καμία απολύτως αμοιβή.

24.6)       Το Δ.Σ. φροντίζει για την ακριβή εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και για την τήρηση του παρόντος καταστατικού.

24.7)       Το Δ.Σ. προπαρασκευάζει τα θέματα που θα απασχολήσουν την Γ.Σ. και κάνει εισήγηση γι’ αυτά. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στη Γ.Σ. τον προϋπολογισμό και απολογισμό.

24.8)       Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται προσωπικά, αλληλέγγυα και απεριόριστα για την συνεπή και ακριβή εκτέλεση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από το αξίωμά τους. Δεν ευθύνονται εντούτοις για τις αποφάσεις εκείνες, οι οποίες ελήφθησαν είτε όταν απουσίαζαν είτε παρά την ρητή αντίθεσή τους, αρκεί η εν λόγω διαφωνία τους να προκύπτει από τα πρακτικά.

24.9)       Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται απέναντι στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, κατά την διοίκηση των υποθέσεων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ειδικώς εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που έχουν σκοπό να αποκρύψουν την πραγματική κατάσταση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

24.10)    Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, τα οποία γνώρισε λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

24.11)    Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις του προς αποζημίωση του ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας, από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνον εφόσον συμφωνεί η Γ.Σ.

24.12)    Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη και τις υποχρεώσεις του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

24.13)    Τα μέλη του Δ.Σ. εκτελούν τα καθήκοντά τους, όπως αυτά παρατίθενται από τις διατάξεις του παρόντος.

24.14)    Ο Πρόεδρος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ:

24.14.1)    Προεδρεύει σε όλες τις συναντήσεις του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και του Δ.Σ. Εάν ο Πρόεδρος δεν παρασταθεί στην αιτηθείσα σύνοδο, τότε το Δ.Σ. συνέρχεται αυτοδικαίως και συνεδριάζει υπό την προεδρία του 1ου Αντιπροέδρου. Σε περίπτωση απουσίας του 1ου Αντιπροέδρου, τον 1ο Αντιπρόεδρο αναπληροί ο 2ος Αντιπρόεδρος κ.ο.κ.

24.14.2)    Διορίζει τους προεδρεύοντες σε όλα τα μόνιμα όργανα και άλλες επιτροπές κατόπιν εξουσιοδοτήσεως από το Δ.Σ.

24.14.3)    Είναι αυτοδικαίως μέλος όλων των επιτροπών εκτός της Εφορευτικής Επιτροπής

24.14.4)    Εκπροσωπεί το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ σε διασκέψεις, συσκέψεις ή συνέδρια επιπέδου προέδρων

24.14.5)    Προσυπογράφει τις τριπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων ή πληρωμών με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

24.15)    Ο κάθε Αντιπρόεδρος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ:

24.15.1)    Εκτελεί καθήκοντα Προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του Προέδρου ή του προηγούμενου Αντιπροέδρου

24.15.2)    Προεδρεύει στα όργανα

24.15.3)    Εκτελεί άλλα καθήκοντα που προσιδιάζουν στη θέση του

24.16)    Ο Γραμματέας του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

24.16.1)    Κρατάει τα πρακτικά των συναντήσεων του Δ.Σ.

24.16.2)    Διατηρεί έγκυρη λίστα των μελών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και αρχεία παρουσιών

24.16.3)    Είναι υπεύθυνος για τις νομικές υποθέσεις, τις αναφορές, τις εκθέσεις, τις ανακοινώσεις και την αλληλογραφία που διατηρεί το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ.

24.16.4)    Εκτελεί άλλα καθήκοντα που προσιδιάζουν στη θέση του

24.16.5)    Προσυπογράφει τις τριπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων ή πληρωμών με τον Ταμία και τον Πρόεδρο

24.16.6)    Τον Γενικό Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από τούτο

24.17)    Ο Ταμίας του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ:

24.17.1)    Είναι επιστάτης των οικονομικών αποθεμάτων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

24.17.2)    Είναι υπεύθυνος για τις λογιστικές διαδικασίες

24.17.3)    Λαμβάνει χρήματα και ξοδεύει κεφάλαια μόνο κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ. του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

24.17.4)    Επιδεικνύει τα  βιβλία και αρχεία για έλεγχο όταν αυτό απαιτείται

24.17.5)    Αρχειοθετεί όλες τα απαιτούμενα φορολογικά έντυπα και στοιχεία

24.17.6)    Προσυπογράφει τις τριπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων ή πληρωμών με τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο

24.17.7)    Είναι υπεύθυνος για τα αντίγραφα των αποδείξεων εισπράξεων που εκδίδει το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, καθώς και τις αποδείξεις των πληρωμών που ενεργούνται από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ.

24.17.8)    Ο ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα ή απόδειξη.

24.17.9)    Ο ταμίας υποχρεούται να καταθέσει τα χρήματα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ στο όνομα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ σε Τράπεζα της Αθήνας. Το Δ.Σ. μπορεί να ορίσει με απόφασή του ένα ποσό το οποίο ο Ταμίας θα δικαιούται να διατηρεί εκτός τράπεζας για τις τυχόν επείγουσες δαπάνες του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

24.17.10)  Τον Ταμία κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται από αυτό.

24.18)    Εάν κάποιο μέλος του Δ.Σ. του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ παύσει να είναι μέλος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, τότε η θέση που έχει στα όργανα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ εκκενώνεται αυτόματα.

24.19)    Σε συναλλαγές προς τρίτους και εμπορικές πράξεις, το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ εκπροσωπούν με διπλή υπογραφή ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’:
Εξελεκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

25ο  Άρθρο: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25.1)       Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Ινστιτούτου ενεργείται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται από την Γ.Σ. για διετή θητεία. Ο σύμβουλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους είναι και ο πρόεδρος αυτής και σε περίπτωση παραιτήσεώς του ο αμέσως επόμενος κ.ο.κ.

25.2)       Στην Εξελεγκτική Επιτροπή δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν:

25.2.1)      Πάνω από ένα άτομο προερχόμενο από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο

25.2.2)      Πάνω από δύο (2) άτομα προερχόμενα από συσχετιζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σαν «συσχετιζόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο» εννοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 50% συν μία μετοχή.

25.2.3)      Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που αφορά την εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η σύνθεση αυτής δεν πληροί τους όρους που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, τις σχετικές θέσεις καταλαμβάνουν κατά σειρά επιτυχίας όσοι από τους επιλαχόντες πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

25.3)       Η Γ.Σ., με ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίασή της, δικαιούται, να ανακαλεί τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, οποτεδήποτε, μερικά ή στο σύνολό τους και χωρίς καμία αιτιολογία.

25.4)       Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπτώσεως, καταργήσεως ή ανακλήσεως ενός ή όλων των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής από την Γ.Σ., ανικανότητας, αδυναμίας ασκήσεως των καθηκόντων για λόγους υγείας κ.λ.π. κάποιου ή όλων των τακτικών μελών, η κενή ή οι κενές θέσεις της, συμπληρώνονται, για το υπόλοιπο της θητείας, από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της ανακήρυξής των κατά τις αρχαιρεσίες, μέχρις εξαντλήσεως του καταλόγου. Εάν εξαντληθεί και ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών, τότε η κενή ή οι κενές θέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής συμπληρώνονται, για το υπόλοιπο της θητείας, με απόφαση του Δ.Σ. από μέλη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

25.5)       Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τις οικονομικές πράξεις του Δ.Σ., τον Ισολογισμό, τον Απολογισμό του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και συντάσσει την σχετική Έκθεση προς την Γ.Σ. δια της οποίας προτείνει την απαλλαγή η μη των μελών του Δ.Σ. και των άλλων οικονομικών οργάνων η διαχειριστών του Ινστιτούτου από κάθε διαχειριστική ευθύνη τους.

25.6)       Για το λόγο αυτό εάν είναι δυνατό τουλάχιστον ένα μέλος της Ε.Ε. θα πρέπει να ασκεί το επάγγελμα του λογιστή. Η Ε.Ε. δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς καν προειδοποίηση να προβαίνει σε εκτάκτους οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους και να ζητά από τα αρμόδια όργανα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με την πορεία των οικονομικών υποθέσεων της τελευταίας. Η άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας της Ε.Ε. είναι αυτοτελής και δεν υπόκειται σε προηγούμενη άδεια οποιουδήποτε άλλου οργάνου του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, περιλαμβανομένης και της Γ.Σ.

25.7)       Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να εισηγείται προς το Δ.Σ., τη σύγκληση της Γ.Σ. με αιτιολογημένη απόφασή της, εάν κρίνει ότι το Δ.Σ. έπεσε σε σοβαρό παράπτωμα ή ξεφεύγει από τα καθήκοντα του ή παραβαίνει το νόμο ή το καταστατικό και κινδυνεύουν τα συμφέροντα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Από την ημέρα της κατάθεσης της εισήγησης για σύγκληση της Γ.Σ. το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γ.Σ. ως ορίζει το 15ο Άρθρο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ στην σελίδα 9.

25.8)       Η Εξελεγκτική Επιτροπή καλείται δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γ.Σ., από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τίθενται στη διάθεσή της τα βιβλία της διαχείρισης, τα πρακτικά του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και γενικά κάθε στοιχείο, που είναι απαραίτητο για τη διενέργεια του ελέγχου .

25.9)       Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει υποχρεωτικά στη Γ.Σ. έκθεση σχετικά με τον διαχειριστικό έλεγχο.

25.10)    Κάθε μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, τα οποία γνώρισε λόγω της ιδιότητάς του ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής

25.11)    Τα μέλη της Ε.Ε. δε συμμετέχουν ούτε είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή για κάποιο άλλο όργανο ή επιτροπή του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Αναφέρονται και λογοδοτούν αποκλειστικά και μόνο στην Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’:
Αρχαιρεσίες

26ο  Άρθρο: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

26.1)       Κάθε έτος και κατά την πραγματοποίηση της ετήσιας Γ.Σ. του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, πραγματοποιούνται αρχαιρεσίες με μυστική ψηφοφορία για την εκλογή:

26.1.1)      του κενών θέσεων του Δ.Σ. εφόσον έχει λήξει η θητεία μελών του Δ.Σ. ή υπάρχουν κενές θέσεις προς πλήρωση στο Δ.Σ. και

26.1.2)      της 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής εφόσον έχει λήξει η θητεία των μελών της

26.2)       Στην πρόσκληση της ετήσιας Γ.Σ. περιλαμβάνεται και πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων. Οι αρχαιρεσίες γίνονται στο τέλος της ετήσιας Γ.Σ. υπό τον έλεγχο της 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

26.3)       Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη.

26.4)       Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται γραπτώς με αίτηση του υποψηφίου που κατατίθεται στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ εγγράφως ή ηλεκτρονικώς το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ. και μέχρι τις 17.00.

26.5)       Ο κάθε υποψήφιος προτείνεται να αποστείλει στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ένα αυστηρά σύντομο βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή.

26.6)       Το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση επτά (7) ημέρες τουλάχιστο πριν τις αρχαιρεσίες και ύστερα από έλεγχο των υποψηφιοτήτων καταρτίζει τον πίνακα υποψηφίων σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.

26.7)       Στον αυτό το ενιαίο ψηφοδέλτιο αναγράφονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά των επωνύμων των. Όλοι οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή αναγράφονται ξεχωριστά στο ψηφοδέλτιο.

26.8)       Ο πίνακας αυτός εκτυπώνεται σε αριθμό διπλάσιο του αριθμού των μελών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και χρησιμοποιείται ως ψηφοδέλτιο. Η χρησιμοποίηση άλλων ψηφοδελτίων, απαγορεύεται, επί ποινή ακυρότητας του ψηφοδελτίου.

26.9)       Η μη τήρηση των προαναφερομένων προθεσμιών δεν επιφέρει ακυρότητα της εκλογής, εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη των αρχαιρεσιών.

26.10)    Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ επίσης υποχρεούται να αναρτήσει στον δικτυακό τόπο του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και να αποστείλει με e-mail σε όλα του τα μέλη την λίστα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή καθώς και όλα τα βιογραφικά σημειώματα που έχει παραλάβει.

26.11)    Η Εφορευτική Επιτροπή πριν την έναρξη της ψηφοφορίας διαβάζει τον πίνακα των υποψηφίων και δίδει σε καθένα από αυτούς το λόγο για τρία (3) λεπτά το πολύ με αυστηρή τήρηση του χρόνου ώστε εάν επιθυμεί ο υποψήφιος να κάνει μια σύντομη παρουσίαση του βιογραφικού του.

26.12)    Επίσης η Εφορευτική Επιτροπή επεξηγεί τον τρόπο ψηφοφορίας.

26.13)    Οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα να θέσουν ένα σταυρό προτίμησης σε κάθε υποψήφιο, είτε στην αρχή, είτε στο τέλος του ονόματός του, με μαύρο ή μπλε στυλό. Κατ’ ανώτατο όριο οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν σε κάθε ψηφοδέλτιο:

26.13.1)    τόσους σταυρούς προτίμησης όσες είναι και οι κενές θέσεις του Δ.Σ. που πρόκειται να πληρωθούν με την εκλογική διαδικασία

26.13.2)    μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης για το αξίωμα των μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής

26.14)    Ο Γραμματέας της Εφορευτικής Επιτροπής τηρεί πρακτικά της εκλογικής διαδικασίας, στα οποία καταχωρούνται, με τη σειρά που ψηφίζουν, τα ονοματεπώνυμα αυτών που συμμετέχουν στην ψηφοφορία.

26.15)    Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή ανοίγει τους φακέλους και ο πρόεδρος μονογράφει και αριθμεί τα ψηφοδέλτια, τα οποία ο γραμματέας καταχωρεί με τους αριθμούς των στα πρακτικά της επιτροπής.

26.16)    Η ψήφος θεωρείται άκυρη αν στο φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια ή αν υπάρχουν διάφορα σημεία στο φάκελο ή το ψηφοδέλτιο που παραβιάζουν την μυστικότητα της ψηφοφορίας.

26.17)    Στη συνέχεια γίνεται διαλογή των ψήφων, ήτοι, καταχωρούνται στα πρακτικά της επιτροπής τα ονόματα των υποψηφίων πρώτα για το Δ.Σ. και στη συνέχεια για την Εξελεγκτική Επιτροπή και έναντι του ονόματος ενός εκάστου τούτων οι αριθμοί των ψηφοδελτίων που είχαν τους σταυρούς προτίμησης, μέχρι εξαντλήσεως όλων των ψηφοδελτίων.

26.18)    Στο τέλος προστίθενται οι αριθμοί των ψηφοδελτίων και το άθροισμα τούτων αποτελεί το σύνολο των σταυρών προτίμησης που έλαβε καθένας των υποψηφίων. Μετά τη διαλογή, η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στην ανακήρυξη των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας:

26.18.1)    Από τους υποψήφιους για την πλήρωση των κενών θέσεων του Δ. Σ., όσοι συνέλεξαν τους περισσότερους ψήφους και σύμφωνα πάντα με τις κενές θέσεις που υπάρχουν για πλήρωση στο Δ.Σ., ανακηρύσσονται τακτικά μέλη του Δ.Σ. ενώ όλοι οι επόμενοι ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.

26.18.2)    Από τους υποψήφιους για την Εξελεγκτική Επιτροπή, οι τρεις (3) πρώτοι που συνέλεξαν τους περισσότερους ψήφους ανακηρύσσονται τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ενώ όλοι οι επόμενοι ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη της.

26.19)    Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τελευταία θέση του μέλους για το Δ.Σ. ή για την για την Εξελεγκτική Επιτροπή γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή και ο μεν επιτυχών καταλαμβάνει την θέση του τακτικού μέλους ενώ ο αποτυχών τη θέση του αναπληρωματικού μέλους. Η διαδικασία της κλήρωσης εφαρμόζεται ανάλογα και σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας τακτικών ή αναπληρωματικών μελών.

26.20)    Η ανακήρυξη καταχωρείται στα πρακτικά της εφορευτικής επιτροπής. Μετά τη διαλογή και την ανακήρυξη, κλείνει το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής, υπογράφεται από τα μέλη της και παραδίδεται αρχικά στο προεδρείο της Γ.Σ. και στην συνέχεια στο Γραμματέα του Δ.Σ. Το πρακτικό αυτό φυλάσσεται στο αρχείο του Δ.Σ. τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες. Όποια προβλήματα προκύπτουν κατά την εκλογική διαδικασία επιλύονται αμετάκλητα από την εφορευτική επιτροπή, η οποία αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

26.21)    Τα αποτελέσματα της διαλογής και της ανακήρυξης καταχωρούνται και στο πρακτικό της Γ.Σ., τα οποία υπογράφονται από το προεδρείο της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’:
Οικονομικές Υποθέσεις Ινστιτούτου

27ο  Άρθρο: ΠΟΡΟΙ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

27.1)       Οι πόροι του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ είναι οι τακτικοί και οι έκτακτοι:

27.1.1)      Τακτικοί πόροι είναι αυτοί, που προέρχονται από:

27.1.1.1)      τις ετήσιες συνδρομές των μελών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, που εισπράττονται από το «PMI USA» και αποδίδονται στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ σε τακτά διαστήματα και

27.1.1.2)      κάθε άλλο έσοδο, που προκύπτει από την τακτική εκμετάλλευση της περιουσίας του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, κινητής ή ακίνητης.

27.1.2)      Έκτακτοι πόροι είναι κάθε περιουσιακό στοιχείο, που αποκτά ή κάθε άλλο έσοδο, που πραγματοποιεί το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, πέρα και εκτός των προηγουμένων όπως:

27.1.2.1)      Επιδοτήσεις ή χορηγίες ή ενισχύσεις του «PMI USA».

27.1.2.2)      Έσοδα από τη διάθεση περιοδικών, δημοσιευμάτων και άλλου εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού.

27.1.2.3)      Τυχόν χορηγίες, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και άλλες από ελευθεριότητα παροχές προς το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ.

27.1.2.4)      Έσοδα που απορρέουν από διοργανωμένα συνέδρια, σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες συναφείς με το σκοπό του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ κ.λ.π.

28ο  Άρθρο: ΟΡΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

28.1)       Η αποδοχή χορηγίας, δωρεάς, κληρονομιάς ή κληροδοσίας υπέρ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ απαιτεί την έγκριση των ¾ των μελών του Δ.Σ.

28.2)       Η αποδοχή κληροδοσίας γίνεται πάντοτε υπό τον όρο της απογραφής και της ανεύρεσης θετικών και οικονομικώς αξιόλογων αποτελεσμάτων.

28.3)       Κάθε χορηγία ή δωρεά προς το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ πρέπει να είναι επώνυμη, άλλως απαγορεύεται η αποδοχή της.

28.4)       Η τακτική εκμετάλλευση της περιουσίας του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ υπό την μορφή συμμετοχής της σε κερδοσκοπικές, γενικότερα, επιχειρήσεις απαγορεύεται. Επίσης, απαγορεύεται η αγορά μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή άλλων τίτλων συμμετοχής στο κεφάλαιο εμπορικών εταιριών.

28.5)       Εάν το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ αποκτήσει τους εν λόγω τίτλους από οποιαδήποτε άλλη έννομη αιτία, το Δ.Σ. υποχρεούται να τους εκποιήσει στην κατά το δυνατό καλύτερη τιμή και να κεφαλαιοποιήσει το προϊόν της εκποίησης.

28.6)       Σε κάθε άλλη περίπτωση αποφασίζει η Γ.Σ. του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

29ο  Άρθρο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

29.1)       Το διαχειριστικό έτος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ’ εξαίρεση, το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει από την ίδρυση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους.

29.2)       Κατά την λήξη κάθε διαχειριστικής χρήσης, με μέριμνα και ευθύνη του Δ.Σ., καταρτίζονται και υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γεν. Συνέλευση ο Ισολογισμός και ο Απολογισμός της λήξασας χρήσης, συνοδευόμενοι από την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε. Ε), καθώς και ο Προϋπολογισμός της επόμενης χρήσης.

29.3)       Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα:

29.3.1)      Να προβαίνει σε δαπάνες, οι οποίες έχουν προβλεφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

29.3.2)      Να εγκρίνει δαπάνες εκτός προϋπολογισμού και χωρίς την έγκριση της Γ.Σ., οι οποίες όμως δεν ξεπερνούν τα 500€.

29.4)       Το Δ.Σ. παρέχει και διασφαλίζει οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη, που θεωρείται απαραίτητη για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

30ο  Άρθρο: ΕΙΔΗ – ΥΨΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

30.1)      Το ύψος των εισφορών και λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων των μελών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, καθορίζονται, εκάστοτε, με απόφαση του Δ.Σ., λαμβανόμενη με πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των μελών του Δ.Σ.

30.2)      Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ δεν εισπράττει καμία συνδρομή από τα μέλη του. Τα μέλη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ για να εγγραφούν ως τακτικά του μέλη, καταβάλουν την όποια συνδρομή ορισθεί από το Δ.Σ. στο «PMI USA» το οποίο με τη σειρά του αποδίδει αυτές τις συνδρομές στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’:
Διάλυση του Ινστιτούτου

31ο  Άρθρο: ΔΙΑΛΥΣΗ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

31.1)       Η λύση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ επέρχεται αυτοδικαίως ή εκουσίως:

31.1.1)      Αυτοδικαίως λύεται εφόσον τα μέλη του καταστούν κατώτερα των είκοσι πέντε (25).

31.1.2)     Εκουσίως διαλύεται μόνο με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με την ειδική απαρτία του άρθρου 16.4) Διάλυση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ: και αποφασίζεται με την ειδική πλειοψηφία του άρθρου 17.2) Ειδική πλειοψηφία για την διάλυση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Ταυτόχρονα με την απόφαση για την λύση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ λαμβάνεται η Γ.Σ. λαμβάνει και απόφαση για την τύχη της περιουσίας του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

31.2)       Σε αμφότερες τις εν λόγω περιπτώσεις η Γ.Σ. αναθέτει την εκκαθάριση της περιουσίας του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ στην Ε.Ε. ή σε περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης της τελευταίας, διορίζει ως εκκαθαριστή αναγνωρισμένο γραφείο ελεγκτών.

31.3)       Η εκκαθάριση πρέπει να περατωθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) το πολύ μηνών και να συνταχθεί σχετική Έκθεση, η οποία θα υποβληθεί πάραυτα στην τελευταία Γ.Σ., που θα συνέλθει ειδικά για τον σκοπό αυτόν.

31.4)       Τα τυχόν θετικά περιουσιακά στοιχεία, που θα προκύψουν από την ανωτέρω εκκαθάριση θα διατεθούν υπέρ κάποιου επιμορφωτικού ή αστικού προγράμματος ή προγράμματος κοινωνικής πρόνοιας που θα έχει υποδειχθεί και αποφασισθεί από την Γ.Σ. που έλαβε και την απόφαση της διάλυσης του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’:
Γενικές Διατάξεις

32ο  Άρθρο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

32.1)       Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ρυθμίζεται βάσει των αποφάσεων της Γ.Σ. και όπως ο νόμος ορίζει. Οι σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ. καταγράφονται στο Εσωτερικό κανονισμό του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

33ο  Άρθρο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (Κ.Ε.Λ.Ι.)

33.1)       Οι λεπτομέρειες εφαρμογής όλων των κατ’ ιδίαν διατάξεων του παρόντος καταστατικού, που αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, ρυθμίζονται ειδικώς από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (Κ.Ε.Λ.Ι.), τον οποίο θα καταρτίσει το Δ.Σ. και θα τον εγκρίνει με απόφαση του, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών του, εντός ενός (1) το πολύ έτους από την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού.

33.2)       Απαγορεύεται απολύτως η αλλοίωση ή μεταβολή του ουσιαστικού περιεχομένου των διατάξεων του παρόντος καταστατικού από τις διατάξεις του Κ.Ε.Λ.Ι.

33.3)       Για την τροποποίηση των διατάξεων του Κ.Ε.Λ.Ι., εφαρμόζεται η ίδια ακριβώς διαδικασία με την διαδικασία τροποποίησης του παρόντος καταστατικού.

33.4)       Τροποποιήσεις του Κ.Ε.Λ.Ι. δικαιούται να προτείνει με ειδική απόφαση της και η Γ.Σ. του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, οπότε αυτές είναι υποχρεωτικές για το Δ.Σ.

34ο  Άρθρο: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

34.1)       Ειδικά για τις πρώτες και μόνο εκλογές του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για διετή θητεία και τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για μονοετή θητεία. Τα πέντε (5) μέλη που εκλέγονται για διετή θητεία είναι οι πέντε (5) υποψήφιοι που πλειοψήφησαν στις πρώτες αρχαιρεσίες του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Οι επόμενοι τέσσερις (4) υποψήφιοι εκλέγονται για μονοετή θητεία.

34.2)       Συνιστάται προσωρινό Δ.Σ. που έχει ως έργο να επιμεληθεί τις υποθέσεις του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γ.Σ. το προσωρινό Δ.Σ. έχει όλες τις αρμοδιότητες εκλεγμένου Δ.Σ. και οφείλει να συγκαλέσει τακτική Γ.Σ. για την εκλογή του πρώτου Δ.Σ. το αργότερο μέσα σε 8 μήνες από την νόμιμη έγκριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού.

34.3)       Το προσωρινό Δ.Σ. εξουσιοδοτείται από όλα τα ιδρυτικά μέλη να προβεί σε τυχόν προσαρμογές του παρόντος που θα κρίνει αναγκαίες το αρμόδιο για την αναγνώριση του Σωματείου Δικαστήριο.

34.4)       Ορίζεται προσωρινή 10μελής Διοικούσα Επιτροπή ενεργοποίησης του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Αυτή η 10μελής Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι:

1. Γιώτη Θεοφάνη
2. Διακονικολάου Γεώργιο
3. Παπούλια Γεώργιο
4. Παπαευθυμίου Ιάκωβο
5. Κολιαβασίλη Μαριλένα
6. Διαματάρη Δημήτριο
7. Ροδόπουλο Σωτήριο
8. Ζαχαριά Θεοδώρα
9. Χατζηπάνο Πάνο
10. Αγγελίδη Δημοσθένη

Επόμενες Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις

ΧΟΡΗΓΟΙ

 

jp avax logo small 150x128

 

microsoft

 

logo race

 

 

 

Μείνετε ενημερωμένοι!

Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε εδώ για να μπορείτε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας!