Η Ομάδα Διατήρησης και Προσέλκυσης Μελών συγκροτήθηκε με την από 14-6-2016  απόφαση του Δ.Σ. και, στο πλαίσιο του εθελοντικού έργου της,  συνέταξε πρόγραμμα δράσεων που εγκρίθηκε με την από 6-12-2016 απόφαση του Δ.Σ.

Η Ομάδα συνεδριάζει μία φορά τον μήνα, με συντονίστρια την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Νανά Κάρκαλου, Υπεύθυνη Μελών.

Οι δράσεις του προγράμματος αυτού στοχεύουν στην ικανοποίηση των προσδοκιών των ήδη εγγεγραμμένων μελών του PMI Greece Chapter για υποστήριξη, επιμόρφωση, αναγνώριση, δικτύωση και συνεισφορά αλλά και στην προσέλκυση νέων μελών.

Προσκαλούμε τα  μέλη του PMΙ Greece Chapter να συνεισφέρουν στο έργο της Ομάδας, αλλά και να εμπλουτίσουν με ιδέες και προτάσεις το πρόγραμμα δράσης  της, αντλώντας ταυτόχρονα πολλαπλά οφέλη.


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ