Μία από τις δράσεις του PMI Greece Chapter είναι η προώθηση του Project Management σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Βιομηχανίας και του Κατασκευαστικού Τομέα. Η ωριμότητα των ελληνικών εταιριών στη διαχείριση έργων ποικίλει και επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Αφενός, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των “νέων έργων” στο εσωτερικό των βιομηχανιών με στόχο την αύξηση και τη βελτίωση των παραγωγικών μονάδων και αφετέρου, ορισμένοι τομείς της παραγωγής, της συντήρησης και της τεχνικής υποστήριξης αντιμετωπίζονται υπό το πρίσμα του “έργου” με μετάβαση από το “business as usual” στο “project”. Τέλος, ο Κατασκευαστικός Τομέας στην Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής παραγωγικής δραστηριότητας και στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου στην υλοποίηση έργων.

Η Ομάδα Προώθησης του Project Management στην Ελληνική Βιομηχανία και τον Κατασκευαστικό Τομέα” έχει ως στόχο την υποστήριξη των εταιρειών όσον αφορά στην αύξηση της ωριμότητάς τους στη διαχείριση έργων και στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας, τόσο μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο όσο και μεταξύ εταιρειών διαφορετικών κλάδων. Οι δράσεις που καλούνται να υποστηρίξουν τα μέλη της ομάδας είναι οι ακόλουθες:

  • Συμμετοχή στην υλοποίηση webinars με κάθετη προσέγγιση  στη διαχείριση έργων σε συγκεκριμένο τομέα βιομηχανίας ή κατασκευαστικού κλάδου
  • Υποστήριξη στην υλοποίηση events με οριζόντια προσέγγιση στη διαχείριση έργων, σε ευρύ φάσμα βιομηχανικών και κατασκευαστικών κλάδων
  • Συγγραφή και δημοσίευση άρθρων με κεντρικό πυρήνα τεχνικές διαχείρισης έργων προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς και κατασκευαστικούς τομείς
  • Δημοσίευση case studies έργων με εφαρμοσμένες καινοτόμες τεχνικές
  • Προσέγγιση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Digital Transformation) μέσω Project, Program και Portfolio Management (με χρήση των ανωτέρω εργαλείων webinars, events, άρθρων, case studies)


Τα μέλη της Ομάδας θα προέρχονται από διάφορους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας όπως: 1) Κλάδος Μετάλλου, 2) Κλάδος Τσιμέντου, 3) Κλάδος Ορυκτών Πόρων, 4) Κλάδος Παραγωγής Προϊόντων Τελικής Χρήσης, 5) Κλάδος Πληροφορικής, 6) Κλάδος Τηλεπικοινωνιών, 7) Κλάδος Ναυτιλίας, 8) Κλάδος Υψηλής Τεχνολογίας, 9) Κλάδος Κατασκευών & Εργολαβιών.

Όσοι επιθυμούν να αποτελέσουν μέρος αυτής της προσπάθειας χτίζοντας γνώση, προσφέροντας εξειδίκευση και εκθέτοντας νέες ιδέες, είναι ευπρόσδεκτοι και καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω email.


Συντονιστής της εν λόγω ομάδας είναι η Ελισάβετ Γκολφινοπούλου.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ